ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 231
(ΜΑ231)

 This course allows guest users to enter

Διδάσκουσα
Δρ. Χρυσούλα Γκανάτσιου

Σκοπός της ενότητας "Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών" του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και μεθόδους του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού συναρτήσεων πολλών μεταβλητών έτσι, ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν σε θέματα της ειδικότητάς τους. Μέσω αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν να υπολογίζουν παραγώγους οποιασδήποτε τάξης, απλών ή πεπλεγμένων συναρτήσεων, διπλά, τριπλά, επικαμπύλια ολοκληρώματα, διαφορικούς τελεστές και να τα εφαρμόζουν σε τεχνολογικές εφαρμογές αντίστοιχες της ειδικότητάς τους ( υπολογισμός ροπής αδράνειας, μάζας σώματος, εντροπίας κλπ.).

This course allows guest users to enter