Κλίμακες

Διδάσκοντες μπορούν να δημιουργήσουν καινούριες κλίμακες σε ένα μάθημα για βαθμολόγηση δραστηριοτήτων.

Το όνομα της κλίμακας πρέπει να είναι μια φράση που θα αναγνωρίζεται καθαρά: Θα εμφανίζεται σε λίστα κλιμάκων και σε κουμπιά βοήθειας ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο επισκέπτεται ο χρήστης.

Η κλίμακα από μόνη της είναι ορισμένη από λίτα τιμών που κινούνται από το αρνητικό στο θετικόδιαχωρισμένο με κόματα. Για παράδειγμα:

Απογοητευτικά, όχι αρκετά καλα, μέτρια, Καλά, Πολύ καλά, Πολύ καλά, ’ριστα!

Οι κλίμακες θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν μια καλή περιγραφή του τι σημαίνουν και πως αναμένονται να χρησιμοποιηθούν Αυτή η περιγραφή θα εμφανίζεται στις σελίδες βοήθειας για διδάσκοντες και μαθητές.

Τελικώς, μπορείνα υπάρχουν μία ή παραπάνω "Standard" κλίμακες ορισμένες στο site σας ααπό τον διαχειριστή του συστήματος. Αυτές θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μαθήματα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας