Βαθμολογία εργασιών που έχουν υποβληθεί

Πρόκειται για το μέγιστο βαθμό που μπορεί να δοθεί σε μια εργασία που έχει υποβληθεί για εξέταση και βαθμολόγηση.

Ο γενικός βαθμός μιας άσκησης προκύπτει από το άθροισμα της διδακτικής επίδοσης του διδασκόμενου και των βαθμών από τις εργασίες που έχει υποβάλει. Επομένως, αν ο μέγιστος βαθμός διδακτικής επίδοσης διδασκόμενου έχει οριστεί να είναι το 30 και ο μέγιστος βαθμός για τις υποβληθείσες εργασίες το 70, τότε ο μέγιστος γενικός βαθμός της άσκησης είναι το 100.

Ο βαθμός μπορεί να αλλάξει εύκολα και να γίνει άμεσα αντιληπτός από διδάσκοντες και διδασκόμενους.

The Grade of the Submissions

This value determines the maximum grade which can be awarded to a submission.

The overall grade for the exercise is the sum of the grade of the student's assessment and the grade from their submissions. Thus if the (maximum) grade for the student's assessment is set to 30 and the (maximum) grade for submissions is 70 the (maximum) grade for the exercise is 100.

This value can be changed at any time and the effect on the grades seen by the students (and the teacher) is immediate.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας