Η βαθμολογία της αξιολόγησης από τον διδασκόμενο

Πρόκειται για τον μέγιστο βαθμό που βάζει ο διδασκόμενος αξιολογώντας την εργασία του. Με άλλα λόγια, είναι ο βαθμός αυτοαξιολόγησης του διδασκόμενου. Ο γενικός βαθμός μιας αξιολόγησης, προκύπτει αυτόματα με τον συνυπολογισμό των δυο βαθμών αξιολόγησης: του βαθμού από τον διδασκόμενο (αυτοαξιολόγηση) και του βαθμού αξιολόγησης που δίνει ο διδάσκων. Ο γενικός βαθμός αξιολόγησης ονομάζεται "βαθμολογούμενος βαθμός". Τονίζεται ότι ο γενικός βαθμός αξιολόγησης δεν είναι ο τελικός βαθμός της εργασίας. Ο τελικός βαθμός της εργασίας ονομάζεται "Βαθμός κατατεθείσας εργασίας".

Ο γενικός βαθμός του διδασκόμενου σε μια άσκηση προκύπτει από το άθροισμα του γενικού βαθμού αξιολόγησης και του βαθμού των εργασιών που έχει καταθέσει. Επομένως, σε περίπτωση που ο μέγιστος βαθμός για την αξιολόγηση είναι το 20 και ο μέγιστος βαθμός για τις κατατεθείσες εργασίες το 80, ο μέγιστος βαθμός της άσκησης είναι το 100.

Σημειώνεται ότι ο βαθμός μπορεί να αλλάξει και ότι είναι άμεσα διαθέσιμος στους διδασκόμενους και στους διδάσκοντες.

Grade of Student Assessments

This is the maximum grade given to the assessments make by students of their own work. That is, the grade for their self assessments. The actual grades for the assessments are calculated by the exercise module by comparing the student's assessment with the teacher's assessment. This grade is a "grading grade" and is not the maximum grade given to the work, that grade is called "Grade for Submission".

A student's grade for the exercise is the sum of this grade and the grade for their submission(s). Thus if the (maximum) grade for the Student assessments is set at 20 and the (maximum) grade for submission is set to 80, then the (maximum) grade for the exercise is 100.

This value can be changed at any time and the effect on the grades seen by the students (and the teacher) is immediate.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας