Κατάθεση περιγραφών άσκησης

Ο διδάσκων οφείλει να καταθέσει τουλάχιστον μια περιγραφή της άσκησης. Η περιγραφή μπορεί να είναι σε μορφή αρχείου τύπου Word ή HTML (ή σε όποια άλλη μορφή που να μπορεί να αποδοθεί ικανοποιητικά). Το αρχείο θα είναι προσβάσιμο στους διδασκόμενους και θα πρέπει να παρέχει οδηγίες για την άσκηση.

Ο διδάσκων μπορεί να καταθέσει περισσότερες από μια περιγραφές της άσκησης. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν τυχαία και κάθε διδασκόμενος θα βλέπει μία μόνο από τις περιγραφές. Οι διαφορετικές αυτές εκδοχές πρέπει να είναι παρόποιες, δεδομένου ότι η φόρμα αξιολόγησης θα είναι η ίδια.

Submission of Exercise Descriptions

The teacher must submit at least one description of the exercise or task. The description can be held in a Word document or HTML file (or any other file type that will display satisfactorily in a browser). This file will be displayed to the students and should contain instructions for them to successfully complete the exercise.

It is permissible for the teacher to submit more than one description of the exercise. These will be used at random and different students will see different versions of the exercise. These variants should be similar as the same Assessment Form is used to assess the work from these instructions.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας