Κατοχύρωση δικαιωμάτων μιας άσκησης

Εδώ ο διδάσκων μπορεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα μιας σειράς ασκήσεων. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό σε περίπτωση που εισάγετε μια άσκηση από άλλο μάθημα. Ο σύνδεσμος εδώ σάς επιτρέπει να "ζητήσετε" όλες τις καταθέσεις μιας άσκησης. Σε ένα μάθημα οι εισηγμένες καταθέσεις μπορεί να ανήκουν σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε διδασκόμενους. Η διδαδικασία αυτή βοηθά στην αποφυγή των σχετικών προβλημάτων και σας κατοχυρώνει τα σχετικά δικαιώματα.

Εκτός από όσο αφορά στα δικαιώματα, οι καταθέσεις παραμένουν αναλλοίωτες από αυτή τη διαδικασία.

Take Ownership of the Exercises

This link allows the teacher to take ownership of the current set of exercise submissions. You will need to do this if you have imported an exercise from a backup of another course. This link allows you to "claim" all the exercise submissions. In the current course these imported submissions could belong to anyone, even a student. This procedure avoids any problems that this may cause and makes you their owner.

Apart from ownership, the submissions themselves are unchanged by this procedure.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας