Προσθήκη σχόλιου

Τα σχόλια κατά την αξιολόγηση μπορούν να:

  1. Προσθέσουν επιπλέον διευκρινίσεις (του μαθητή που αξιολόγησε κάποιο μέρος τις εργασίας);
  2. Ελέγξουν τις δηλώσεις που έγιναν κατά την αξιολόγηση (του μαθητή του όποιου η εργασία αξιολογείτε);
  3. Επιλύσουν τις διαφορές που εμφανίστηκαν κατά την συζήτηση της αξιολόγησης (του δασκάλου);

Ο στόχος των σχολίων είναι να συμφωνήσουν μαθητής και καθηγητής στην αξιολόγηση.

Εάν η εργασία επανεξεταστεί τα σχόλια διαγράφονται.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας