Ατομικός τύπος βαθμολόγησης εργασίας

Μια ατομικά βαθμολογημένη εργασία μπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω 2 τύπους:

  1. Εισάγεται μόνο ανατροφοδότηση για τα εξεταζόμενα στοιχεία όπως και γενικά σχόλια. Η βαθμολογία των εξεταζόμενων στοιχείων δεν εμφανίζεται στις σελίδες βαθμολόγησης. Οι εργασίες δεν αποτελούν το συνολικό βαθμό. Η απόδοση της βαθμολογίας των μαθητών μετριέται και μονό η μέτρηση αυτή συνεισφέρει στην τελική βαθμολογία των μαθητών.
  2. Ζητείται από τον καθηγητή και τους ατομικούς βαθμολογητές να παρέχουν ανατροφοδότηση και βαθμούς. Οι εργασίες παίρνουν ένα συνολικό ποσοτικό βαθμό καθώς και δεδομένα για την ποιότητα τους. Ο τελικός βαθμός του μαθητή υπολογίζεται από τον καθηγητή, τις ατομικές βαθμολογήσεις και την απόδοση του μαθητή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας