Συμπεριλαμβάνοντας τον εαυτό μας σε μια Εργασία

Μια εργασία που βαθμολογείται σε ισάξια/ισομερή τμήματα μπορεί να συμπεριλάβει και τη δουλειά ενός διδασκόμενου στα μέρη που κάθε διδασκόμενος καλείται να αξιολογήσει. Αν δηλαδή αυτοί που αξιολογούν είναι 5, τότε κάθε διδασκόμενος θα κληθεί να βαθμολογήσει 6 ισάξια/ισομερή τμήματα (αυτά των 5 και επιπλέον το δικό του).

Αν ο αριθμός αυτών που αξιολογούν είναι μηδέν (0) και η επιλογή 'συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου' είναι ενεργοποιημένη, τότε η εργασία γίνεται 'αυτοβαθμολογούμενη'. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει και τη βαθμολόγηση του διδάσκοντα, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη η σχετική επιλογή ή όχι.

Including Self in the Assignment

A peer graded assignment can optionally include the student's own work in the set of pieces each student is asked to grade. This will mean that if, say, the number of peer assessors is 5, then each student will be asked to grade 6 pieces of work, one of them being their own work.

If the number of peer assessors is set to zero and the include self option is turned on then the assignment becomes a self-graded assignment. This may or may not include the teacher's grading depending on whether that option is set or not.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας